Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden GOGETTERS. 

De vennootschap onder firma GOGETTERS. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73183849 en is gevestigd aan de Binnendelta 4 R, 1261 WZ te Blaricum. 

Artikel 1 Begrippen 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 


Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door GOGETTERS.

Abonnement: de overeenkomst die Opdrachtgever met GOGETTERS. aangaat voor het gebruik van de door GOGETTERS. ontwikkelde Koppeling. 


App:  Het Dropship Dashboard, maar dan te installeren als app in de Shopify App Store. Zie https://apps.shopify.com/gogetters-eu-dropshipping. 

 

Diensten (of Dienst): het ontwikkelen van een Webshop middels Shopify, Prestashop of Woocommerce, en het ontwikkelen van de Koppeling en registratie van domeinnamen 

 

Dropshipper - Een webshop houder die de koppeling gebruikt. Hij/zij verkoopt producten van de leverancier aan zijn/haar klanten, zonder de voorraad in beheer te hebben.

 

Dropship dashboard: Het portaal waar dropshippers hun koppeling met de leverancier kunnen beheren, producten kunnen toevoegen en leveranciers kunnen bekijken/toevoegen.


GOGETTERS.: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt. 

 

Integrated Suppliers - Leveranciers die volledig geïntegreerd zijn in ons systeem en dropshippers adviseren om met GOGETTERS te werken. 

 

Koppeling: de koppelingsoftware tussen de Webshop en groothandel ten behoeve van geautomatiseerde gegevensuitwisseling. 

 

Klant - Een consument die een product koopt op een webshop.


One Click Suppliers - Een leverancier die verkoopt via het Supplier Dashboard en een percentage betaald over de orderwaarde. Voor de leveranciers hoeven dropshippers geen account aan te maken en kunnen ze direct starten met de verkoop van de producten.

 

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van beroep en bedrijf, die GOGETTERS. heeft aangesteld, projecten aan GOGETTERS. heeft verleend voor Diensten die door GOGETTERS. worden uitgevoerd, of waaraan GOGETTERS. een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 


Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en GOGETTERS., alsmede voorstellen van GOGETTERS. voor Diensten die door GOGETTERS. aan Opdrachtgever op afstand worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door GOGETTERS. waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen. Op afstand betekent zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van GOGETTERS. en Opdrachtgever en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand. 

 

Platform: de beschikbaar gestelde software door GOGETTERS. waar vraag en aanbod worden samengebracht tussen de Supplier en de Opdrachtgever. Onderdeel van het Platform is ook de app, hierna te noemen dropshipapp. 

 

Supplier: Een leverancier die producten verkoopt via GOGETTERS. De producten en de leverancier zijn zichtbaar in het Dropship Dashboard.

 

Supplier dashboard - Het portaal waar leveranciers kunnen inloggen en producten kunnen uploaden, die zichtbaar worden in het Dropship Dashboard. Wanneer een Dropshipper een product verkoopt aan zijn Klant, komt de order hier binnen met de benodigde verzend informatie


Shopify, Prestashop of Woocommerce: het e-commerceplatform dat door Opdrachtgever en GOGETTERS. gebruikt wordt ten behoeve van Opdrachtgever. 


Webshop: de website van Opdrachtgever die, al dan niet door GOGETTERS., via het Shopify, Prestashop of Woocommerce ecommerceplatform is gemaakt. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van GOGETTERS., elke Overeenkomst tussen GOGETTERS. en Opdrachtgever en op elke Dienst die door GOGETTERS. wordt aangeboden. 
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GOGETTERS, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal GOGETTERS. aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met GOGETTERS. is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 
 8. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden. 
 9. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 
 10. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij GOGETTERS. uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat GOGETTERS. vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden. 
 11. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. 

Artikel 3 Het Aanbod 

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van GOGETERS zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. Alle aanbiedingen en/of offertes van GOGETTERS zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 4. GOGETTERS kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 
 6. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van GOGETTERS. zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht GOGETTERS. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van GOGETTERS. heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan GOGETTERS. te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. Vervolgens komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat GOGETTERS. deze schriftelijk bevestigt. 
 2. GOGETTERS. is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 
 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) op basis van het dan geldende uurtarief in rekening gebracht bij Opdrachtgever. 
 4. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

 

Artikel 5 Ontbinding

 

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is GOGETTERS bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is GOGETTERS bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 

 • na het sluiten van de Overeenkomst GOGETTERS omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van GOGETTERS kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van GOGETTERS kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.
 1. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van GOGETTERS op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien GOGETTERS de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is GOGETTERS niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 4. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door GOGETTERS geleden schade.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening 

 1. GOGETTERS. zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
 2. Bij de uitvoering van de Diensten is GOGETTERS. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor GOGETTERS., is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. 
 3. GOGETTERS. is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 4. De Overeenkomst op basis waarvan GOGETTERS. de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. 
 5. Indien GOGETTERS. op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever. 
 6. Indien sprake is van wijzigingen, al dan niet aangebracht door Shopify, Prestashop of Woocommerce, kan GOGETTERS. de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de programmatuur. Nimmer is GOGETTERS. gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen. 
 7. De broncode alsmede de technische documentatie van de Website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever. 
 8. Zowel Opdrachtgever als GOGETTERS. kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Diensten. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of GOGETTERS. de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt. 
 9. In het geval van deeloplevering zal GOGETTERS. de uitvoering van haar Diensten aanpassen op de op- en aanmerkingen van Opdrachtgever, voor zover dit redelijk is. 
 10. GOGETTERS. verstrekt geen fysieke drager van de programmatuur aan Opdrachtgever. 
 11. GOGETTERS. spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan GOGETTERS. 
 12. GOGETTERS. spant zich in om de Diensten zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren. 
 13. GOGETTERS. staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden Webshop en/of Koppeling, in het kader van de Diensten, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren. 

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. Indien Opdrachtgever niet beschikt over een account bij Shopify, Prestashop of Woocommerce, geeft Opdrachtgever GOGETTERS. expliciet toestemming om een account aan te maken bij Shopify, Prestashop of Woocommerce, opdat GOGETTERS. haar Diensten ten behoeve van Opdrachtgever kan uitvoeren. 
 2. Opdrachtgever dient GOGETTERS. toegang te verschaffen tot het Shopify, Prestashop of Woocommerce-account van Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de Diensten van GOGETTERS., opdat GOGETTERS. de door Opdrachtgever gewenste Diensten kan uitvoeren binnen de door Shopify, Prestashop of Woocommerce gestelde (on)mogelijkheden.
 3. Opdrachtgever is verplicht alle door GOGETTERS. verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat GOGETTERS. niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
 4. GOGETTERS. is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is GOGETTERS. verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door GOGETTERS. voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. 
 5. GOGETTERS. kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is GOGETTERS. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan GOGETTERS.. 
 6. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van Shopify, Prestashop of Woocommerce te beschermen dan wel slechts te gebruiken conform de (gebruiks- en privacy)voorwaarden van Shopify, Prestashop of Woocommerce. en de op de Shopify, Prestashop of Woocommerce en/of GOGETTERS. rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren. 
 7. GOGETTERS. verstrekt de in lid 6 bedoelde voorwaarden van Shopify, Prestashop of Woocommerce voor aanvang van de Overeenkomst. 
 8. Opdrachtgever is op de hoogte van de voorwaarden die Shopify, Prestashop of Woocommerce stelt aan het gebruik van het account, dan wel eventuele toekomstige wijzigingen van voornoemde voorwaarden, alsmede de gevolgen die Shopify, Prestashop of Woocommerce aan het niet naleven van die voorwaarden kan verbinden. 

Artikel 8 Advies 

 1. Indien GOGETTERS. een advies en/of plan van aanpak ten behoeve van Opdrachtgever opstelt, is de inhoud hiervan vrijblijvend en slechts adviserend van aard. Desalniettemin zal GOGETTERS. de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. 
 2. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen van GOGETTERS opvolgt. 

Artikel 9 Ontwikkeling Webshop en Koppeling 

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Webshop en/of Koppeling (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
 2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen, kleuren, etc. van de te ontwikkelen Webshop en/of Koppeling schriftelijk vast. Deze schriftelijk overeengekomen afspraken vormen het uitgangspunt bij de uitvoering van de werkzaamheden door GOGETTERS. voor zover dit mogelijk is binnen de beperkingen van Shopify, Prestashop of Woocommerce. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen. 
 3. GOGETTERS. is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door haar ontwikkeld werk wordt opgeleverd. 
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Indien partijen deelopleveringen overeen zijn gekomen, worden aanpassingen en/of wijzigingen naar aanleiding van de eerste twee deelopleveringen kosteloos doorgevoerd. Indien Opdrachtgever na de eerste twee ronden aanpassingen en/of wijzigingen aan de Webshop wenst die niet eerder aan GOGETTERS. zijn doorgegeven, kunnen de meerkosten van de daaropvolgende aanpassingen en/of wijzigingen overeenkomstig het in de Overeenkomst opgenomen tarief in rekening gebracht bij Opdrachtgever. 

Artikel 10 (Op)Levering en installatie 

 1. GOGETTERS. zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de Webshop en/of de Koppeling afleveren dan wel online voor aflevering beschikbaar stellen aan Opdrachtgever. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Opdrachtgever verstrekt. 
 2. Opdrachtgever aanvaardt de Webshop en/of Koppeling in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. 
 3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door GOGETTERS. of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft GOGETTERS. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan GOGETTERS. aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn. 
 4. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 3 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door GOGETTERS. bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
 5. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, installeert GOGETTERS. de Koppeling op de Webshop van Opdrachtgever. 

Artikel 11 Risico overgang 

 1. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de Koppeling en/of Webshop. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is GOGETTERS. gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Webshop te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 12 Garanties en herstel 

 1. GOGETTERS. voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, doch kan nooit verder strekken dan hetgeen door Shopify, Prestashop of Woocommerce is vastgelegd in haar voorwaarden (hetgeen waar Opdrachtgever voorafgaand aan de Overeenkomst op is gewezen door GOGETTERS.). Tijdens deze overeengekomen garantietermijn staat GOGETTERS. in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde. 
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door GOGETTERS. gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen. 
 3. Enige in deze voorwaarden geboden garantie met betrekking tot de door GOGETTERS. ontwikkelde Webwinkel en/of Koppeling is enkel overeengekomen tussen GOGETTERS. en Opdrachtgever en levert Opdrachtgever derhalve geen beroep op jegens derden, in het bijzonder jegens Shopify, Prestashop of Woocommerce. 
 4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is GOGETTERS. gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden. 
 5. GOGETTERS. staat er niet voor in dat de Webshop en/of Koppeling zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. GOGETTERS. spant zich in om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op de Webshop en/of Koppeling wat door GOGETTERS. zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. GOGETTERS. is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. 
 6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan GOGETTERS. te melden op een wijze dat GOGETTERS. in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van GOGETTERS. een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever. 
 7. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. GOGETTERS. is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan GOGETTERS. naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door GOGETTERS. verstrekte inlichtingen. 

Artikel 13 Hostingdiensten 

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien GOGETTERS. het hosting account van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de Webshop c.q. Shopify, Prestashop of Woocommerce account of Koppeling, kunnen er door GOGETTERS. beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount. 
 2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn Webshop, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden. 
 3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is GOGETTERS. gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. 
 4. GOGETTERS. komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever. 
 5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft GOGETTERS. het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe emailservice wordt aangeschaft die GOGETTERS. kan koppelen aan de domeinnaam c.q. Webshop. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg. 
 6. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen. 
 7. GOGETTERS. kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is GOGETTERS. bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt. 
 8. Ingeval van extreem veel dataverkeer is GOGETTERS. gerechtigd naar eigen inzicht de Webshop van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van GOGETTERS. 
 9. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 14 Connectiviteit 

 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen Dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst. 
 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen. 
 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts. 
 4. GOGETTERS. kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is GOGETTERS. bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt. 

Artikel 15 Domeinregistratie 

 1. GOGETTERS. biedt domeinregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt. 
 2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. GOGETTERS. heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan GOGETTERS. niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van GOGETTERS.. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen. 
 3. Opdrachtgever is GOGETTERS. een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van onbepaalde tijd, welke maandelijks opgezegd kan worden. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen. 

Artikel 16 Notice en takedown 

 1. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van GOGETTERS., Shopify, Prestashop of Woocommerce of andere derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is GOGETTERS. gerechtigd om per direct de Webshop van Opdrachtgever af te sluiten of Opdrachtgever (tijdelijk) uit te sluiten van het gebruik daarvan of op andere wijze het gebruik ervan te beperken. GOGETTERS. zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Diensten van GOGETTERS. In geen geval is GOGETTERS. aansprakelijk voor de geleden schade van Opdrachtgever van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten c.q. beperken van (het gebruik van) de Webshop en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens. 

Artikel 17 Abonnement Koppeling webshop

 1. Opdrachtgever dient voor het gebruik van de door GOGETTERS ontwikkelde Koppeling een Abonnement voor onbepaalde tijd afsluiten bij GOGETTERS. 
 2. Er worden eenmalige installatiekosten in rekening gebracht van €99,- bij afsluiten van het abonnement. De eenmalige betaling dient tevens als machtiging voor de maandelijkse automatische incasso.
 3. Actuele abonnementen en prijzen staan op de website https://gogetters.nl/pages/inschrijven vermeld. 
 4. Opdrachtgever maakt zelf de keuze voor het specifieke Abonnement. GOGETTERS. kan Opdrachtgever in deze keuze vrijblijvend adviseren op basis van door Opdrachtgever aangeleverde informatie. GOGETTERS. is niet gehouden de juistheid van deze informatie te controleren en staat er niet voor in dat het door Opdrachtgever gekozen Abonnement voldoet aan de eisen en/of verwachtingen van Opdrachtgever. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen van GOGETTERS. opvolgt. 
 5. Indien het aantal producten dat op de Webshop van Opdrachtgever wordt geplaatst de omvang van het huidige Abonnement dreigt te overschrijden, wordt Opdrachtgever van die overschrijding door GOGETTERS. op de hoogte gesteld zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging. 
 6. De capaciteit per abonnement wordt beoordeeld aan de hand van varianten per product. Een product kan meerdere varianten hebben. Denk hierbij aan kleur of maat of uitvoering. Iedere variant wordt als een product gerekend. 
 7. Opdrachtgever is een maandelijkse vergoeding verschuldigd aan GOGETTERS. voor het Abonnement. Het Abonnement kan maandelijks opgezegd worden. De ingangsdatum is leidend voor de duur en opzeggingstermijn van 1 maand. Opzegging dient per mail te geschieden. Een inactieve webshop is geen grondige reden tot wanbetaling.
 8. GOGETTERS. is te allen tijde gerechtigd om het gebruik van het Abonnement door Opdrachtgever op te schorten, dan wel te beëindigen, bij het niet-nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever. 
 9. In geval van storneringen van de automatische incasso is GOGETTERS gerechtigd om een boete in rekening te brengen over het te incasseren bedrag. 

 

Artikel 18 Suppliers

 1. Suppliers kunnen zich aanmelden bij het platform, daar de producten uploaden welke vervolgens zichtbaar worden in de dropshipapp.
 2. Aanmelding geschiedt per formulier. De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd. 
 3. Na aanmelding geldt voor zowel de Supplier als GOGETTERS een proefperiode voor 2 maanden waarbinnen de overeenkomst per direct kosteloos geannuleerd kan worden. 
 4. Betaling voor deze dienst geschiedt per verkoop door middel van een fee van 5%, tenzij anders afgesproken.
 5. GOGETTERS is gerechtigd de fee eenzijdig te wijzigen. De Supplier kan binnen 30 dagen de overeenkomst dan kosteloos beëindigen of voortzetten onder de nieuwe fee afspraken. 
 6. Onverminderd lid 5 kan de overeenkomst eenzijdig worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. 
 7. GOGETTERS behoudt het recht om een aanmelding af te wijzen. Daarnaast behoudt GOGETTERS het recht om een Supplier te kunnen blokkeren indien zij niet voldoen aan de verplichting om de producten beschikbaar te stellen en vervolgens te leveren conform afspraken. 
 8. Indien de aanmelding en werking van het platform afhankelijk is van koppelingen met externe partijen, is GOGETTERS niet verantwoordelijk voor de correcte werking van het platform of realiseren van de aanmelding. 

Artikel 19 GOGETTERS. tussenpersoon 

 1. GOGETTERS. fungeert als een online platform waar aanbod en vraag van de verschillende Deals bij elkaar worden gebracht. De Suppliers kan op de website van GOGETTERS. Deals plaatsen waarin de Suppliers verschillende Deals aanbiedt. 
 2. GOGETTERS. garandeert op geen enkele wijze dat de door de Suppliers geplaatste deal verkopen oplevert voor de Suppliers. 
 3. Indien de Opdrachtgever een product of dienst via de website van GOGETTERS. besteld, komt er een overeenkomst tussen de Suppliers en de Opdrachtgever tot stand. GOGETTERS. is nimmer bij de totstandkoming van deze overeenkomst betrokken. 
 4. GOGETTERS. is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Suppliers. Tevens is GOGETTERS. nimmer aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever of Suppliers ten gevolge van de overeenkomst heeft geleden.  
 5. Ingeval de Opdrachtgever een Deal afsluit bij de Suppliers dan geschiedt de betaling aan GOGETTERS.. GOGETTERS. maakt de behaalde omzet inclusief btw van de Suppliers maandelijks, met inhouding van de provisie, over aan de Suppliers. 
 6. De Supplier stuurt de Deal in aan GOGETTERS.. GOGETTERS. keurt de door de Supplier ingevoegde gegevens goed en plaats de Deal daarna op de website. 
 7. GOGETTERS. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de Deals. De Supplier is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie van hun Deals. 
 8. GOGETTERS. heeft het recht zonder opgave van redenen een deal te weigeren, blokkeren en/of te verwijderen van de Website. Derden kunnen GOGETTERS. verzoeken om een deal van de website te verwijderen. 
 • GOGETTERS. weigert, blokkeert, en/of verwijdert in ieder geval een deal, indien: 
 • de Deal in strijd is met de wetgeving; 
 • de Deal niet de reguliere en correcte prijsopgave bevat; 
 • de Deal een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • de Deal een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud; 
 • de Deal discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging; 
 • de Deal maleware en/of virussen bevat of linkt naar websites en/of digitale bronnen met maleware en/of virussen; 
 • de Deal illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst; de deal met het oog op ethiek, opmaak, stijl of design niet bij de website past; 
 • in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelt. 

De Supplier aanvaardt de mogelijkheid dat een deal kan worden geweigerd, blokkeren, verwijderd. 

 1. GOGETTERS. brengt voor een deal een bedrag in rekening. Het bedrag is een nader overeengekomen bedrag per deal die GOGETTERS. de Supplier in rekening brengt d.m.v. facturatie of incasso.  

Artikel 20 Prijzen en betaling 

 

 1. Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 
 2. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van GOGETTERS.
 3. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door GOGETTERS aangewezen bankrekening, digitale betaalmethoden of middels een automatische incasso op basis van machtiging op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. 
 5. Opdrachtgever dient voor een door GOGETTERS te ontwikkelen Webshop een voorschot van 50% van het overeengekomen bedrag te betalen. Na oplevering dient Opdrachtgever de overige 50% van haar betalingsverplichting te voldoen. 
 6. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door GOGETTERS aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 7. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 
 8. GOGETTERS is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats. 
 9. GOGETTERS en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 10. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 11. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. 
 12. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van GOGETTERS en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens GOGETTERS onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 21 Incassobeleid 

 

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft GOGETTERS in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 10% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is, tenzij de wettelijke rente op dat moment hoger is.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 22 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. GOGETTERS. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de Webshop en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal GOGETTERS. de betrokkene hierover informeren. 
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van GOGETTERS. verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever GOGETTERS. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 
 3. Indien GOGETTERS. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 
 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten. 
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. GOGETTERS. is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. GOGETTERS. zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen. 

 

Artikel 23 Opschorting 

 

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft GOGETTERS het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is GOGETTERS bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst GOGETTERS omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
GOGETTERS kan worden gevergd.

 1. GOGETTERS behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.
 2. GOGETTERS. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn. 

Artikel 24 Overmacht 

 1. Een tekortkoming kan niet aan GOGETTERS of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GOGETTERS geen invloed kan uitoefenen en waardoor GOGETTERS niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van GOGETTERS., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan GOGETTERS. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van GOGETTERS. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 
 4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar. 
 5. Indien GOGETTERS. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 25 Beperking van aansprakelijkheid 

 

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. GOGETTERS is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van GOGETTERS.
 2. GOGETTERS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. 
 3. GOGETTERS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat GOGETTERS is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor GOGETTERS kenbaar behoorde te zijn.
 4. GOGETTERS. is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Webshop en/of Koppeling en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn daarvan. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de Webshop van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.
 5. Aansprakelijkheid van GOGETTERS. voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. GOGETTERS. is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van GOGETTERS. die zonder uitdrukkelijke toestemming van GOGETTERS. heeft plaatsgevonden. 
 6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is GOGETTERS aansprakelijk. 
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GOGETTERS of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 8. Indien GOGETTERS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GOGETTERS beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door GOGETTERS aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat GOGETTERS overeenkomstig de verzekering draagt.
 9. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor GOGETTERS aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan GOGETTERS te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 10. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens GOGETTERS. vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 26 Geheimhouding 

 1. GOGETTERS. en Opdrachtgever verplichten zich gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe. 
 2. Opdrachtgever is verplicht om alle website en andere materialen die door GOGETTERS. worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij GOGETTERS. daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 
 3. Indien GOGETTERS. op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en GOGETTERS. zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is GOGETTERS. niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst. 
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen GOGETTERS. en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op. 

Artikel 27 Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle IE-rechten, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot de broncode, van Shopify, Prestashop of Woocommerce dat door zowel GOGETTERS. als Opdrachtgever gebruikt wordt, berust uitsluitend bij Shopify, Prestashop of Woocommerce en wordt niet overgedragen aan Opdrachtgever. 
 2. De IE-rechten van de (visuele) ontwerpen van de Webshop, adviezen en meer liggen bij GOGETTERS. en worden overgedragen aan Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen die uit de ontwikkeling van de Webshop voortvloeien, heeft voldaan. 
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle werken waarop de IE-rechten en auteursrechten van GOGETTERS. en/of Shopify, Prestashop of Woocommerce, rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GOGETTERS. en/of Shopify, Prestashop of Woocommerce en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door GOGETTERS. opgeleverde zaken, dient GOGETTERS. expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van GOGETTERS. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Webshop en/of Koppeling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 5. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Webshop, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen. 
 6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van GOGETTERS. en Shopify, Prestashop of Woocommerce.
 7. Opdrachtgever vrijwaart GOGETTERS. voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal GOGETTERS. onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken. 
 8. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van GOGETTERS., wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. In geval van wanpresteren heeft GOGETTERS het recht om naast de contractuele boete ook de werkelijk geleden schade te vorderen van Opdrachtgever. 

Artikel 28 Vrijwaring en juistheid van informatie 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart GOGETTERS.voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 2. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan GOGETTERS.
 3. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft GOGETTERS. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever vrijwaart GOGETTERS. voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door GOGETTERS. opgestelde adviezen en rapportages. 
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan GOGETTERS. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 
 6. Opdrachtgever vrijwaart GOGETTERS. van alle aanspraken van Shopify, Prestashop of Woocommerce of andere derden ten gevolge van het ontwikkelen van de Webshop en/of Koppeling in het Shopify, Prestashop of Woocommerce platform ten behoeve van Opdrachtgever. 

Artikel 29 Nieuwsbrief

 1. De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per post en per mail.
 4. De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 30 Klachten 

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van GOGETTERS. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Opdrachtgever het recht om deze klachten te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via support@gogetters.nl. 
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil GOGETTERS. de klacht in behandeling kunnen nemen. 
 3. GOGETTERS. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Artikel 31 Wijziging algemene voorwaarden 

 1. GOGETTERS. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. 
 3. De meest actuele versie is te vinden op de website (https://www.gogetters.nl/). 
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 32 Toepasselijk recht 

 1. Op de rechtsverhouding tussen GOGETTERS. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft. 
 2. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie het origineel en leidend. 

 

Laatst gewijzigd: 11 augustus 2021