Privacy Statement

Privacy statement GOGETTERS.

 

 

Dit is het privacy statement van de vennootschap onder firma GOGETTERS. V.O.F., hierna: GOGETTERS.. GOGETTERS. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73183849 en is gevestigd aan de Binnendelta 4 r, 1261WZ te Blaricum. In dit document wordt uitgelegd hoe GOGETTERS. omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht GOGETTERS. de grootst mogelijke zorgvuldigheid. GOGETTERS zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal GOGETTERS zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

 

 

Definities

Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens
geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Klant genoemd.

Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de
identificatie van de Betrokkene.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens,
al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verwerker: in dit privacybeleid te weten GOGETTERS die het doel, de voorwaarden en middelen
voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt en fungeert als tussenpersoon
door middel van middelware.

 

Verkrijging persoonsgegevens:


Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot uitvoering van de diensten die GOGETTERS aanbiedt.

Indien u gebruikt maakt van de diensten van GOGETTERS., verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan GOGETTERS., of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Zodra de Klant vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld in persoon, digitaal, telefonisch of via de website, geeft hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en gaat akkoord met hetgeen gesteld in dit privacybeleid.

 

Categorieën persoonsgegevens

GOGETTERS. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens van de eindgebruikers, waaronder de inlog-/gebruikersnaam;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door GOGETTERS.  verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten, waaronder het verlenen van toegang tot de dienst (website/koppeling);
 • Verbeteren van de dienstverlening en gebruiksvriendelijker maken van de website;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

 

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die GOGETTERS.  biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De koppeling verzamelt op geautomatiseerde wijze informatie, via computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. Indien GOGETTERS. gebruikt maakt van geautomatiseerde besluitvorming, geschiedt dit enkel indien noodzakelijk voor de totstandkoming en/of uitvoering van de Hoofdovereenkomst en de daarin overeengekomen werkzaamheden. Hiermee is tevens voldaan aan het toestemmingsvereiste conform art. 22 lid 2 sub c AVG. GOGETTERS. draagt er zorg voor de systemen en/of programma's die worden gebruikt bij geautomatiseerde besluitvorming regelmatig te controleren en te testen, zodat deze werken naar behoren en geen foutieve uitkomsten geven. Indien betrokkene het niet eens is met de wijze waarop een besluit middels geautomatiseerde besluitvorming tot stand is gekomen, heeft Betrokkene te allen tijde het recht om een verzoek in te dienen bij GOGETTERS. om een nieuw besluit te nemen met tussenkomst van menselijk handelen.

De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de Betrokkene. Hieronder wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst.

 

Bewaartermijn

De door GOGETTERS. verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving en nimmer langer dan 30 dagen. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. 

 

Verwerking door derden

GOGETTERS. deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op GOGETTERS.  kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens wordt gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

GOGETTERS. neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Maatregelen die in ieder geval genomen worden zijn o.a. maar niet uitsluitend:

 • SSL;
 • Beveiligde server;
 • Wachtwoordbeveiliging;
 • IP adres filter.

 

Cookieverklaring

GOGETTERS. maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. GOGETTERS. mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

 

De cookies die GOGETTERS.  gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

 

Op de website van GOGETTERS. worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat GOGETTERS.  informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via support@gogetters.nl.

 

Gebruik Social Media 

GOGETTERS. maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst GOGETTERS. u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

Rechten van betrokken

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevens wissing.

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met GOGETTERS.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan GOGETTERS., in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan GOGETTERS. over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

 • Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. GOGETTERS. staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop GOGETTERS.  met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail support@gogetters.nl of telefonisch via 035-2031152. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt GOGETTERS.  u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. GOGETTERS. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen Privacy Statement

GOGETTERS.  kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

 

Laatst gewijzigd: 11 augustus 2021