Disclaimer

Disclaimer GOGETTERS. 

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.GOGETTERS.nl en het bijbehorende platform, de app en andere gerelateerde software. Door de website te bezoeken en zich via daar aan te melden/ inschrijven op een abonnement gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Het is de website bezoeker verboden om de website: 

  • geautomatiseerd te bezoeken; 
  • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
  • inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat GOGETTERS. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan GOGETTERS. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. GOGETTERS. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website. 

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Klanten vullen in het platform zelf de gegevens in. GOGETTERS. verwerpt derhalve alle aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het invullen van foutieve gegevens en informatie.

Auteursrechten

GOGETTERS. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

Privacy & cookies 

De gegevens en informatie die aan GOGETTERS. zijn verstrekt, zal GOGETTERS. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 

GOGETTERS. mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is GOGETTERS. niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak GOGETTERS. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en GOGETTERS. zich ter  zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is GOGETTERS. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. 

GOGETTERS. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

GOGETTERS. zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.

De informatie die GOGETTERS. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

GOGETTERS. heeft op Google Analytics de demografische en interesserapporten ingeschakeld. GOGETTERS. gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

  • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers; 
  • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie genereren in kaart te brengen;
  • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes. 

 

Toepasselijk recht en geschillen
Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

 

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacybeleid, neem dan contact met ons op. 

 

 

Laatst gewijzigd: 11 augustus 2021